0

KATEGORIE

Menu

Reklamační řád

Reklamace:
Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je Prodávajícímu neprodlenì nahlásit.


Kupující je povinen zkontrolovat si zboží co nejdříve po jeho převzetí. O reklamaci informuje Kupující Prodávajícího nejlépe e-mailem na info@nej-lekarna.cz nebo písemně dopisem na adresu provozovatele. V písemném oznámení uveïte v pøedmìtu REKLAMACE a číslo objednávky a ve zprávì je nutné uvést číslo objednávky, druh závady a nárok, který vùèi Prodávajícímu Kupující uplatòuje (tzn. výmìna zboží za náhradní, dodání chybìjícího zboží, sleva na zboží, odstoupení od smlouvy - vrácení zboží) Datum a podpis Kupujícího.


Reklamované zboží Kupující doručí stejným zpùsobem jako použil při zakoupení zboží v originálním obalu, ideálně se všemi dokumenty dodanými s reklamovaným zbožím (nebo jejich kopiemi) na adresu: Lékárna U SVATÉHO PETRA, Petrské nám. 5, Prostějov


Prodávající nebude Kupujícímu účtovat žádné poplatky ani poštovné, Kupující má nárok na náhradu nákladů (dopravné), které mu reklamací vznikly pokud zpùsob dopravy, který použije pro zaslání reklamovaného zboží bude stejný, jako Kupující použil při zakoupení zboží a náklady na dopravu nebudou vyšší než jaké Kupující uhradil při zakoupení zboží.


Reklamované zboží neposílejte doporučeně ani kurýrem. Náklady na doručení by neměly přesáhnout náklady na doručení zboží kupujícímu.


Po přijetí reklamace bude kupujícímu vystaven a zaslán e-mailem Reklamaèní protokol. V další komunikaci prosím uvádějte číslo reklamačního protokolu např. "Reklamační protokol č. 1/2013". Prodávající má 14 dnù od fyzického obdržení reklamovaného zboží na jeho pøekontrolování.


Reklamace včetně odstranění závady bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dní, při nedodržení termínu má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.


V případě oprávněné reklamace Prodávající převede částku za zboží a pøípadné náklady spojené s reklamací na úèet uvedený Kupujícím.


Odstoupení od smlouvy:
Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti dnù od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu oznámeno do 14 dnù od převzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na email info@nej-lekarna.cz. V pøedmìtu uvede Odstoupení od smlouvy č. (kde č. smlouvy je číslo objednávky), ve zprávì Kupující uvede: "Chci jednostrannì odstoupit od smlouvy ze dne datum, èíslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené èástky za zboží na úèet èíslo (èíslo úètu kupujícího). Datum a podpis kupujícího"


Zboží musí být vráceno Prodávajícímu nepoškozené, nespotøebované a v originálním balení do 30 pracovních dnù od odeslání odstoupení od smlouvy.


Prodávající má 15 dní na pøezkum, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.


Prodávající musí vrátit peníze kupujícímu do 10 dnù po lhùtì pøezkoumání zboží, a to bezhotovostnì na úèet uvedený v odstoupení od smlouvy.


Kupující bere na vìdomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruka a servis:
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu.

 

V Prostějově dne 1.10.2017

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

 

 

 

Odstoupení od smlouvy - zboží zakoupené přes internet

 

 


 

Dobrý den,

 

dne ......................................

jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.nej-lekarna.cz zakoupil/a následující zboží:
 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 


 

Objednávka číslo: ............................................................................................................

 

 


 

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím internetu, uplatňuji tímto v souladu se zákonem své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě od převzetí zboží. 

 

 


 

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet.

 

 
Číslo účtu ..................................................................... 

 

 


 

 


 

 V......................................., dne.................................

 

 

Zboží (neporušené, v originálním obalu) zasílejte na adresu: Lékárna U sv. Petra, Petrské nám.5, Prostějov 79601 

 
 
 


Záruční doba na dodané zboží činí 24 mìsícù (pokud není na zboží uvedeno jinak).


Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

 

 

GastroMed

úleva při zažívacích potíží

více  

Rýmovníkový extrakt

v období nachlazení

více