ÚVOD|    O SPOLEČNOSTI|    VŠE O NÁKUPU|    DOPRAVA|    KONTAKTY
Uživatel nepřihlášen   přihlášení / registrace
Léky, kosmetika, akční nabídky - Nej-lékárna.cz
sk

Reklamaèní øád

 

Reklamace:

 • Pøi pøevzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalù zboží a v pøípadì jakýchkoliv závad je Prodávajícímu neprodlenì nahlásit.

 • Kupující je povinen zkontrolovat si zboží co nejdøíve po jeho pøevzetí. O reklamaci informuje Kupující Prodávajícího nejlépe e-mailem na info@nej-lekarna.cz nebo písemnì dopisem na adresu provozovatele. V písemném oznámení uveïte v pøedmìtu REKLAMACE a èíslo objednávky a ve zprávì je nutné uvést èíslo objednávky, druh závady a nárok, který vùèi Prodávajícímu Kupující uplatòuje (tzn. výmìna zboží za náhradní, dodání chybìjícího zboží, sleva na zboží, odstoupení od smlouvy - vrácení zboží) Datum a podpis Kupujícího.

 • Reklamované zboží Kupující doruèí stejným zpùsobem jako použil pøi zakoupení zboží v originálním obalu, ideálnì se všemi dokumenty dodanými s reklamovaným zbožím (nebo jejich kopiemi) na adresu: Lékárna U vlaštovky, Svatoplukova 1, Prostìjov, 79601

 • Prodávající nebude Kupujícímu účtovat žádné poplatky ani poštovné, Kupující má nárok na náhradu nákladù (dopravné), které mu reklamací vznikly pokud zpùsob dopravy, který použije pro zaslání reklamovaného zboží bude stejný, jako Kupující použil pøi zakoupení zboží a náklady na dopravu nebudou vyšší než jaké Kupující uhradil pøi zakoupení zboží.

 • Reklamované zboží neposílejte doporuèenì ani kurýrem. Náklady na doruèení by nemìly pøesáhnout náklady na doruèení zboží kupujícímu.

 • Po pøijetí reklamace bude kupujícímu vystaven a zaslán e-mailem Reklamaèní protokol. V další komunikaci prosím uvádìjte èíslo reklamaèního protokolu napø. "Reklamaèní protokol è. 1/2013". Prodávající má 14 dnù od fyzického obdržení reklamovaného zboží na jeho pøekontrolování.

 • Reklamace vèetnì odstranìní závady bude vyøízena nejpozdìji do 30 kalendáøních dní, pøi nedodržení termínu má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

 • V pøípadì oprávnìné reklamace Prodávající pøevede èástku za zboží a pøípadné náklady spojené s reklamací na úèet uvedený Kupujícím.

Odstoupení od smlouvy:

 • Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do ètrnácti dnù od pøevzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu oznámeno do 14 dnù od pøevzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na email info@nej-lekarna.cz. V pøedmìtu uvede Odstoupení od smlouvy è. (kde è. smlouvy je èíslo objednávky), ve zprávì Kupující uvede: "Chci jednostrannì odstoupit od smlouvy ze dne datum, èíslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené èástky za zboží na úèet èíslo (èíslo úètu kupujícího). Datum a podpis kupujícího"

 • Zboží musí být vráceno Prodávajícímu nepoškozené, nespotøebované a v originálním balení do 30 pracovních dnù od odeslání odstoupení od smlouvy.

 • Prodávající má 15 dní na pøezkum, zda vrácené zboží není poškozeno, opotøebeno èi èásteènì spotøebováno.

 • Prodávající musí vrátit peníze kupujícímu do 10 dnù po lhùtì pøezkoumání zboží, a to bezhotovostnì na úèet uvedený v odstoupení od smlouvy.

 • Kupující bere na vìdomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotøebeno èi èásteènì spotøebováno, vzniká Prodávajícímu vùèi kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávnìn jednostrannì zapoèíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Záruka a servis:

 • Záruèní doba zaèíná bìžet ode dne pøedání zboží Kupujícímu.

 • Záruèní doba na dodané zboží èiní 24 mìsícù (pokud není na zboží uvedeno jinak).

 • Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.


V Prostìjovì dne 15.5.2014